Pozwól nam Ci pomóc. Wyznajemy zasadę „niech każdy robi to na czym się zna”. Chcemy aby nasi klienci budowali i rozwijali swoje firmy a księgowość pozostawili nam. Stajemy za Ciebie na pierwszej linii w kontaktach z urzędem skarbowym czy ZUS-em. To my będziemy przeciskać się przez puszczę ciągle wyrastających nowych przepisów podatkowych tak abyś nie musiał marnować cennego czasu, który powinieneś poświecić swojej firmie.

Nasza oferta skierowana jest do jednoosobowych działalności gospodarczych, działalności rolniczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, a także stowarzyszeń i fundacji. Każdego kontrahenta traktujemy indywidualnie. Staramy się tworzyć klimat wzajemnego zaufania i otwartości na potrzeby zarówno profesjonalisty jak i początkującego biznesmena.

Gwarantujemy terminowość, profesjonalizm i dyskrecję, a cierpliwość, solidność i rzetelność to gwarant bezproblemowej i owocnej współpracy.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 

 • przygotowanie zakładowego planu kont
 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych
 • kontrola rozrachunków i potwierdzanie sald należności
 • sporządzanie raportów kasowych
 • ewidencja środków trwałych
 • rejestry podatku VAT
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
 • przygotowanie deklaracji rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • rejestry podatku VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • przygotowanie deklaracji rozliczeniowych PIT, VAT oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego
 • sporządzenie rozliczenia rocznego
 • reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Prowadzenie ewidencji dla podatników ryczałtowych

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu
 • Zgłaszanie, zmiany korekty i wyrejestrowania płatników składek oraz pracowników do ZUS
 • Sporządzenie listy płac i miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzenie rozliczeń RMUA dla każdego pracownika
 • Sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8, PIT-11
 • Sporządzenie deklaracji składek ZUS
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w ZUS

 

 

Nie wiesz jak rozpocząć działalność? Biuro Rachunkowe Victory pomoże przyszłemu przedsiębiorcy przebrnąć przez formalności związane z rozpoczęciem i prowadzeniem każdego typu działalności gospodarczej.

Nasza firma pomaga w organizacji szkoleń w zakresie BiHP

*wstępne

*okresowe

*dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Podstawa prawna :

 1. art. 2373§ 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
 2. art. 2373§ 2 k.p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy)

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca
u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe odbywają osoby:

 1. nie rzadziej niż raz na 3 lata – na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku
 2. nie rzadziej niż raz na 5 lat – osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami,
  w szczególności kierownicy wydziałów, mistrzowie i brygadziści, projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.
Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Jeśli nosisz się z zamiarem otwarcia firmy lub prowadzisz DG ale chciałbyś uzyskać podstawowe informacje na temat prowadzenia ewidencji księgowych, wystawiania faktur, czy systemu w jaki wyliczone będzie Twoje zobowiązanie podatkowe – zapraszamy na nasze  szkolenia lub konsultacje.

Na naszych szkoleniach lub indywidualnych konsultacjach dowiesz się między innymi:

 • czym różnią się między sobą formy opodatkowania i jak wybrać najlepszą dla siebie,
 • od czego zależy składka ZUS i jak ją liczymy – czy zawsze będzie Ci przysługiwał tzw. mały ZUS
 • jak i kiedy prawidłowo wystawiać faktury,
 • w jaki sposób liczymy zobowiązania podatkowe,
 • co to spółka z o.o. i jak ją założyć,
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy i co należy mieć na uwadze zatrudniając pracowników lub zleceniobiorców.

 

 

UMÓW KONSULTACJĘ