pakiet podstawowy

Opcja przeznaczona dla Firm, w których dokumentację pracowniczą właściciel Firmy prowadzi samodzielnie. Biuro sporządza listę płac, wylicza składki ZUS i kwotę podatku z tytułu wynagrodzeń.

Sporządzanie list płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)
• Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
• Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
• Sporządzanie rocznej deklaracji PIT4r, PIT8ar, PIT11

pakiet rozszerzony

Najlepszy wybór dla podmiotów, w których właściciel nie posiada czasu na samodzielną kompletację akt pracowniczych. Biuro wykonuje zadania jak w pakiecie podstawowym oraz prowadzi dokumentację pracowniczą

Sporządzanie list płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)
• Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
• Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
• Sporządzanie rocznej deklaracji PIT4r, PIT8ar, PIT11

• Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z roczną informacją dla osoby ubezpieczonej ZUS
• Zatrudnianie pracownika, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem (umowa o pracę, skierowanie na badania lekarskie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o równym traktowaniu w zatrudnieniu, obwieszczenie w sprawie systemu rozkładu czasu pracy, potwierdzenie o zapoznaniu się z informacjami zawartymi w art. 29 par.3 KP, oświadczenie PIT2, wniosek o naliczanie podwyższonych kosztów uzysku, wniosek o przelew wynagrodzeń na rachunek bankowy, oświadczenie pracownika będącego rodzicem)
• Sporządzanie dokumentów pracowniczych w trakcie trwania zatrudnienia (aneks do umowy o pracę, wniosek o urlop, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, skierowanie na okresowe badania lekarskie i szkolenia BHP)
• Sporządzanie dokumentów do ZUS niezbędnych do wypłaty zasiłków chorobowego, macierzyńskiego
• Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów, listy obecności
• Rozwiązywanie stosunku pracy (rozwiązanie umowy o pracę, wyliczenie przysługującego okresu wypowiedzenia, naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, sporządzenie świadectwa pracy)